اسامی اعضای شورای امور هیات علمی

اسامی اعضاء جلسه شورای امور هیأت علمی

 1. دکتر محمد کریمیان ( رئیس دانشگاه)
 2. دکتر رضا ولیزاده( معاون آموزشی)
 3. دکتر غلامرضا کلوندی( معاون تحقیقات و فناوری)
 4. دکتر جهانگیر عبدی ( مدیر مرکز امور هیأت علمی)
 5. دکتر اسد میرزایی (معاون فرهنگی دانشجویی)
 6. دکتر مصیب مظفری ( سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
 7. دکتر علی عمارلوئی ( سرپرست دانشکده بهداشت)
 8. دکتر اشرف دیرکوند مقدم ( سرپرست دانشکده پرستاری و مامائی)
 9. دکتر آناهیتا جلیلیان ( سرپرست دانشکده پزشکی)
 10. دکتر سبحان غفوریان ( سرپرست دانشکده پیراپزشکی)
 11. دکتر ستار کیخاونی ( عضو حقیقی هیأت علمی)
 12. دکتر علی خورشیدی( معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی)
 13. دکتر علی اشرف عیوضی ( عضو حقیقی هیأت علمی)
 14. دکتر نورخدا صادقی فرد( رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی دانشگاه)   
 15. دکتر افرا خسروی ( مدیر آموزش)
 16. دکتر فیروز بالاوندی ( معاون درمان)
 17. دکتر ناصر عباسی( رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی)
 18. دکتر ایرج پاکزاد ( عضو حقیقی هیأت علمی)
 19. دکتر پرویز کریمی ( عضو حقیقی هیأت علمی) 
اعضای کمیته تخصصی هیات ممیزه

دکتر افرا خسروی

دکتر نورخدا صادقی فرد

دکتر اسد میرزایی

دکتر مصیب مظفری

دکتر حشمت الله نورمرادی

دکتر علی اشرف عیوضی

دکتر سالار بختیاری

دکتر غلام بساطی

دکتر جهانگیر عبدی

دکتر علی عمارلویی

دکتر یوسف ویسانی

دکتر کورش سایه میری

دکتر آرمان آزادی

اعضای هیأت ممیزه دانشگاه

1. دکتر محمد کریمیان

2. دکتر رضا ولیزاده

3. دکتر نورخدا صادقی فرد

4. دکتر افرا خسروی

5. دکتر خیراله اسداللهی

6. دکتر ایرج پاکزاد

7. دکتر کورش سایه میری

8. دکتر ستار کیخاونی

9. دکتر جهانگیر عبدی

10. دکتر قباد آبانگاه

11. دکتر غلامرضا کلوندی

12. دکتر غلام بساطی

13. دکتر محمدعلی روزگار

14. دکتر مصیب مظفری

15. دکتر حمید تقی نژاد

16. دکتر اسد میرزایی

17. دکتر زینب غضنفری

 

جستجو