اسامی اعضای شورای امور هیات علمی

اسامی اعضاء جلسه شورای امور هیأت علمی

 1. دکتر محمد کریمیان ( رئیس دانشگاه)
 2. دکتر رضا ولیزاده( معاون آموزشی)
 3. دکتر غلامرضا کلوندی( معاون تحقیقات و فناوری)
 4. دکتر افرا خسروی ( مدیر آموزش)
 5. دکتر اسد میرزایی (مدیر امور هیأت علمی)
 6. دکتر مصیب مظفری ( سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
 7. دکتر علی عمارلوئی ( سرپرست دانشکده بهداشت)
 8. دکتر اشرف دیرکوند مقدم ( سرپرست دانشکده پرستاری و مامائی)
 9. دکتر آناهیتا جلیلیان ( سرپرست دانشکده پزشکی)
 10. دکتر جهانگیر عبدی ( سرپرست دانشکده پیراپزشکی)
 11. دکتر ستار کیخاونی ( عضو حقوقی هیأت علمی)
 12. دکتر ایرج پاکزاد ( معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی)
 13. دکتر علی اشرف عیوضی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایلام)
 14. دکتر نورخدا صادقی فرد( رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی دانشگاه)       
اعضای کمیته تخصصی هیات ممیزه

دکتر افرا خسروی

دکتر نورخدا صادقی فرد

دکتر اسد میرزایی

دکتر مصیب مظفری

دکتر حشمت الله نورمرادی

دکتر علی اشرف عیوضی

دکتر سالار بختیاری

دکتر غلام بساطی

دکتر جهانگیر عبدی

دکتر علی عمارلویی

دکتر یوسف ویسانی

دکتر کورش سایه میری

دکتر آرمان آزادی

اعضای هیأت ممیزه دانشگاه

1. دکتر محمد کریمیان

2. دکتر رضا ولیزاده

3. دکتر نورخدا صادقی فرد

4. دکتر افرا خسروی

5. دکتر خیراله اسداللهی

6. دکتر ایرج پاکزاد

7. دکتر کورش سایه میری

8. دکتر ستار کیخاونی

9. دکتر جهانگیر عبدی

10. دکتر قباد آبانگاه

11. دکتر غلامرضا کلوندی

12. دکتر غلام بساطی

13. دکتر محمدعلی روزگار

14. دکتر مصیب مظفری

15. دکتر حمید تقی نژاد

16. دکتر اسد میرزایی

17. دکتر زینب غضنفری

 

جستجو