اسامی اعضای شورای امور هیات علمی

اسامی اعضاء جلسه شورای امور هیأت علمی

 1. دکتر محمد کریمیان ( رئیس دانشگاه)
 2. دکتر بهزاد بدخش( معاون آموزشی)
 3. دکتر محمدرضا کفاشیان( سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری)
 4. دکتر جهانگیر عبدی ( مدیر مرکز امور هیأت علمی)
 5. دکتر اسد میرزایی (معاون فرهنگی دانشجویی)
 6. دکتر مصیب مظفری ( مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
 7. دکتر علی عمارلوئی ( سرپرست دانشکده بهداشت)
 8. دکتر اشرف دیرکوند مقدم ( سرپرست دانشکده پرستاری و مامائی)
 9. دکتر بهاره غیاثی ( سرپرست دانشکده پزشکی)
 10. دکتر سبحان غفوریان ( سرپرست دانشکده پیراپزشکی)
 11. دکتر محمدرضا سلطانی( سرپرست دانشکده دندانپزشکی)
 12. دکتر ستار کیخاونی ( عضو حقیقی هیأت علمی)
 13. دکتر علی خورشیدی( معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی)
 14. دکتر علی اشرف عیوضی ( عضو حقیقی هیأت علمی)
 15. دکتر نورخدا صادقی فرد( رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی دانشگاه)   
 16. دکتر معصومه شوهانی ( مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
 17. دکتر عباس قیصوری ( معاون درمان)
 18. دکتر ناصر عباسی( رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی)
 19. دکتر ایرج پاکزاد ( عضو حقیقی هیأت علمی)
 20. دکتر پرویز کریمی ( عضو حقیقی هیأت علمی) 
 21. دکتر حسین سلمانی پور (عضو حقیقی هیأت علمی)
اعضای کمیته تخصصی هیات ممیزه

دکتر نورخدا صادقی فرد

دکتر اسد میرزایی

دکتر مصیب مظفری

دکتر حشمت الله نورمرادی

دکتر سالار بختیاری

دکتر غلام بساطی

دکتر جهانگیر عبدی

دکتر علی عمارلویی

دکتر یوسف ویسانی

دکتر کورش سایه میری

دکتر آرمان آزادی

دکتر سبحان غفوریان

دکتر معصومه شوهانی

اعضای هیأت ممیزه دانشگاه

1. دکتر محمد کریمیان

2. دکتر بهزاد بدخش

3. دکتر نورخدا صادقی فرد

4. دکتر افرا خسروی

5. دکتر خیراله اسداللهی

6. دکتر ایرج پاکزاد

7. دکتر کورش سایه میری

8. دکتر ستار کیخاونی

9. دکتر جهانگیر عبدی

10. دکتر محمدرضا کفاشیان

11. دکتر غلام بساطی

12. دکتر محمدعلی روزگار

13. دکتر مصیب مظفری

14. دکتر حمید تقی نژاد

15. دکتر اسد میرزایی

16. دکتر زینب غضنفری

17. دکتر رضا ولیزاده

 

اعضای شورای هیأت بدوی انتظامی

1. سید محمد باقر هاشمی

2. فتح الله محمدیان

3. جهانگیر عبدی

4. فیروز بالاوندی

5. آرمان آزادی

 

اعضای هیأت تجدید نظر

1. دکتر غلامرضا غیاثی

2. دکتر مصیب مظفری

3. دکتر پرویز کریمی

اعضای هیأت جذب دانشگاه

1. حجت الاسلام سید محمد باقر هاشمی

2. محمد کریمیان

3. دکتر عبدالخالق کیخاوندی

4. دکتر خیراله اسدالهی

5. دکتر پرویز کریمی

6. دکتر جهانگیر عبدی

7. دکتر بهزاد بدخش

اعضای بررسی صلاحیت عمومی هیأت اجرائی جذب

1. حجت الاسلام سید محمد باقر هاشمی

2. دکتر علی عمار لوئی

3. دکتر معصومه شوهانی

4. دکتر محمد رضا سلطانی

5. دکتر علی اشرف عیوضی

جستجو