دستورالعمل ساماندهی خدمات دندانپزشکان متخصص متعهد خدمت
تسهیل در امر تعیین محل و توزیع نیروهای فوق تخصص مشمول خدمات قانونی فارغ التحصیل سال 96
دستورالعمل اجرایی تسهیلات نقل و انتقال فرزندان هیات علمی
بخشنامه معاونت آموزشی وزارت در خصوص بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان تبدیل وضعیت هیات علمی
پایه سالیانه و پایه تشویقی در ماموریت آموزشی
دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی
مجموعه مصوبات هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي شوراي انقلاب فرهنگي
جستجو