تاریخچه دبیرخانه امور هیات علمی

حوزه مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام زیر نظر معاونت آموزشی این دانشگاه در مهر ماه سال 1392 ، پس از اجرای مصوبه هیات امنای دانشگاه تشکیل و کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی از معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه انتقال یافت. این حوزه در اردیبهشت 1396 به شکل رسمی در تشکیلات دانشگاه به دبیرخانه امور هیات علمی تبدیل گردید.

شرح فعالیت های مرکز امور هیأت علمی:

عمده فعالیت های این مرکز انجام تمامی امور اداری و استخدامی و ارتقا اعضای محترم هیات علمی  که به شرح زیر می باشد:

۱- جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چار چوب مجوزهای ابلاغی و ضوابط و دستور العمل های به دو صورت الف- نیروهای مشمول تعهدات قانونی ب- استخدام

۲- تهیه و صدور کلیه احکام حقوقی اعضای هیات علمی شامل : افزایش حقوق و مزایا در ابتدای هر سال بر اساس مصوبات و ضرایب مصوب ترفیع پایه ارتقا ء مرتبه احتساب سوابق خدمت آموزشی - ماموریت آموزشی مامور به خدمت انتقال - مرخصی بدون حقوق فرصت مطالعاتی - بازنشستگی و...

۳- انجام امور مربوط به مسیر پیشرفت شغلی : انجام مراحل مربوط به ماموریت آموزشی و یا بورس تحصیلی در داخل یا خارج از کشور به منظور اخذ دانشنامه های تکمیلی تخصصی- فلوشیپ و تخصصی و فرصت مطالعاتی

۴- اجرای قوانین و مقررات ابلاغی شامل : ابلاغ و ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع ،هیات امنا، شورای دانشگاه ، و هیات ممیزه دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای ذیربط و اقدام و نظارت کامل بر اجرایی شدن آنها

۵- تفویض اختیار برخی از امور مربوط به کارگزینی دانشکده های تابعه شامل : تهیه و صدور قراردادهای تمام وقتی - انجام امور مرخصی استحقاقی و استعلاجی ، تکمیل و ارسال فرم های درخواست ترفیع پایه و ....

۶- انجام امور جاری رفاهی و متفرقه حسب درخواست اعضای هیات علمی شامل : صدور معرفی نامه به بانک ها ،سازمانها در امور دولتی انجام امور انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی ، تهیه گواهی های انجام خدمت تعهدات قانونی جهت اخذ دانش نامه های تخصصی و فوق تخصصی - ضبط و نگهداری کلیه رونوشتهای مکاتبات اداری دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی و همکاری در تهیه کلیه گزارش های آماری و پرسنلی مربوط به اعضای هیأت علمی

۷- تهیه و تنظیم دقیق اطلاعات پرسنلی شامل ورود اطلاعات پرسنلی و استخدامی در رایانه و تکمیل فرم ۵۰۲ - ارائه گزارش های آماری در زمینه های مختلف به حوزه های تابعه دانشگاه وزارت متبوع - تهیه گزارش های عملکرد و تشکیل پرونده های پرسنلی و ......

 

 

جستجو