بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش استاد

رهبر معظم انقلاب : احترام به استاد، احترام به علم است امروز همه باید تکریم به معلمان را، در فضاى فرهنگى جامعه و در ذهن مردم بیش از پیش تشدید کنند.

جلسات امور هیات علمی

*** تشکیل چهلمین جلسه شورای امور هیأت علمی با هدف بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء پایه، عضویت هیات علمی، مامور به خدمت و انتقالی و ........در تاریخ 99/12/18 در سالن اجتماعات مرکز توسعه آموزش پزشکی

*** تشکیل  شانزدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه  با هدف تدوین بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء مرتبه، احتساب سوابق،تبدیل وضعیت استخدامی و ...  در تاریخ 99/12/18 در دفتر ریاست دانشگاه 

*** 

ارتقاء مرتبه علمی

 ارتقا  جناب آقای دکتر مصیب مظفری عضو هیأت علمی گروه پرستاری به مرتبه استادی

ارتقا جناب آقای دکتر غلام بساطی عضو هیأت علمی گره بیوشیمی به مرتبه استادی

ارتقا جناب آقای دکتر بهزاد بدخش عضو هیأت علمی گروه داخلی به مرتبه دانشیاری

ارتقا سرکار خانم دکتر مریم باقری عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی به مرتبه دانشیاری

ارتقا سرکار خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم عضو هیأت علمی گروه پرستاری به مرتبه دانشیاری

  

فراخوان پذیرش عضو هیأت علمی پژوهشی متعهد به خدمت 

جستجو