بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش استاد

رهبر معظم انقلاب : احترام به استاد، احترام به علم است امروز همه باید تکریم به معلمان را، در فضاى فرهنگى جامعه و در ذهن مردم بیش از پیش تشدید کنند.

جلسات امور هیات علمی

*** تشکیل چهل و یکمین جلسه شورای امور هیأت علمی با هدف بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء پایه، عضویت هیات علمی، مامور به خدمت و انتقالی و ........در تاریخ 1400/02/19 در دفتر رئیس دانشگاه

*** تشکیل  هفدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه  با هدف تدوین بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء مرتبه، احتساب سوابق،تبدیل وضعیت استخدامی و ...  در تاریخ 1400/03/19 در دفتر ریاست دانشگاه 

*** 

ارتقاء مرتبه علمی

 ارتقا  جناب آقای دکتر اسد میرزائی عضو هیأت علمی گروه انگل شناسی پزشکی به مرتبه استادی

ارتقا جناب آقای دکتر حسن نورمحمدی عضو هیأت علمی گروه داخلی به مرتبه دانشیاری

 

فراخوان پذیرش عضو هیأت علمی پژوهشی متعهد به خدمت 

جستجو