بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نقش استاد

رهبر معظم انقلاب : احترام به استاد، احترام به علم است امروز همه باید تکریم به معلمان را، در فضاى فرهنگى جامعه و در ذهن مردم بیش از پیش تشدید کنند.

جلسات امور هیات علمی

*** تشکیل شانزدهمین جلسه شورای امور هیات علمی دانشگاه با هدف بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء پایه، عضویت هیات علمی، مامور به خدمت و انتقالی و ........در تاریخ 23/7/96 در سالن اجتماعات مرکز توسعه آموزش پزشکی

*** تشکیل دومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه با هدف تدوین آیین نامه داخلی دانشگاه جهت ارتقاء اعضای هیات علمی در تاریخ 23/7/96 در سالن اجتماعات مرکز توسعه آموزش پزشکی

جستجو