فرم کارنامه فعالیت های سالانه عضو هیات علمی و شیوه نامه اجرایی آن
فرم قرارداد حق التدریس
فرم های مربوط به آیین نامه فعالیت های نوآوری ( دانش پژوهی) در آموزش پزشکی
فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی آموزشی
فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی پژوهشی
جستجو