طراحی سایت
معرفی کارشناسان دبیرخانه امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی : فریده نامداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي : مهندسی بهداشت محیط 

سمت

: کارشناس جذب و ارتقاء
تلفن : 32222404-084
ایمیل :

namdari_farideh@yahoo.com &

 heiatelmi@medilam.ac.ir

 

 

 

​​​​​شرح وظایف

 نام و نام خانوادگی : فاطمه جمالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی

سمت : کارشناس امور اداری و مکاتبات
تلفن : 32222404-084
ایمیل :
fatemehjamali00@gmail.com

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی : محمد علی طاهریان

مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی

سمت : کارگزین
تلفن :32222404-084
ایمیل :
 Ma.taherian49@gmail.com

شرح وظایف

جستجو