معرفی کارشناسان دبیرخانه امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی : گیتی منصورپور

مدرک تحصیلی :کارشناسی
رشته تحصيلي : پرستاری

سمت : کارشناس امور هیأت علمی
تلفن : 32222404-084
ایمیل :

 heiatelmi@medilam.ac.ir

​​​​​شرح وظایف

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه بیابانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي : آمار

سمت : کارگزین
تلفن : 32222404-084
ایمیل :
 heiatelmi@medilam.ac.ir

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی : محمد علی طاهریان

مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی

سمت : کارگزین
تلفن :32222404-084
ایمیل :
  heiatelmi@medilam.ac.ir

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی : فرزانه فتاحی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي : سلولی مولکولی

سمت : کارشناس ارتقاء و هیأت ممیزه
تلفن :32222404-084

ایمیل:  heiatelmi@medilam.ac.ir

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: طیبه احمدی فرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

سمت: کارشناس جذب و ارتقا سالیانه

تلفن: 32222404-084

ایمیل:  heiatelmi@medilam.ac.ir

شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگی : محبوب امینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي : مدیریت بازرگانی

سمت : کارشناس امور هیأت علمی
تلفن :32222404-084

ایمیل:  heiatelmi@medilam.ac.ir

شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگی : هادی رضایتی

مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصيلي : ادبیات فارسی

سمت : کارشناس ارتقاء و هیأت ممیزه
تلفن :32222404-084

ایمیل:  heiatelmi@medilam.ac.ir

شرح وظایف

 

جستجو